I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Plaukimo šeima“ baseine, esančiame Ozo g. 18 , Vilnius (toliau – Baseinas), Lankytojai gali naudotis baseino paslaugų erdvėmis.

2. Baseino valdytojas (toliau – Valdytojas) – UAB „Treniruočių pasaulis“ (juridinio asmens kodas 303283994 duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, bendrovės duomenų tvarkytojas VĮ „Registrų centras“).

3. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Valdytojo nustatyta tvarka įsigijo narystę ar kartinį apsilankymą ar kitais Valdytojo nustatytais teisėtais būdais pateko į Baseiną per įėjimo vartelius (turniketą). Kartinių apsilankymų ir narysčių įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios taisyklės (toliau – Taisyklės).

4. Taisyklės nustato Baseino Lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Lankytojams, Baseino Valdytojo ir Lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, narysčių pardavimo ir papildomų paslaugų teikimo sąlygas.

5. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos visiems Baseino Lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Lankytojas, prieš sudarydamas sutartį dėl Baseino paslaugų (t. y. įsigydamas kartinį apsilankymą ar narystę), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir naudodamasis Baseino paslaugomis, jų laikytis. Įsigijęs kartinį apsilankymą ar narystę, Lankytojas patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis.

6. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis ir tai patvirtina įsigydamas Baseino kartinį apsilankymą ar narystę. Baseino administracija ir darbuotojai neatsako už Lankytojo sveikatos sutrikimus, sužalojimus ir nelaimingus atsitikimus, atsiradusius lankantis Baseine, nesilaikant nustatytų taisyklių.

7. Teisę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis turi bet kokio amžiaus asmenys, išskyrus šiose taisyklėse numatytas išimtis.

8. Baseine draudžiama lankytis šiems asmenims:

 • sergantiems infekcinėmis ligomis;
 • alergiškiems cheminėms medžiagoms;
 • sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
 • asmenims su atviromis žaizdomis;
 • asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
 • asmenims, neturintiems elektroninės narystės (lustinės apyrankės);
 • asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų Lankytojų sveikatai ir saugumui;
 • asmenims, kurių elgesys kelia pavojų Baseino Lankytojų ir darbuotojų saugumui, Baseino higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.

9. Vaikai iki 14 metų kurie nelanko mokymo plaukti pamokų su treneriu, gali lankytis Baseine tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą. Vaikai iki 2 m. (imtinai) įleidžiami nemokamai kai juos lydi suaugęs asmuo turintis galiojančią narystę. Vaikai iki 2 m. apsilankymo metu privalo dėvėti neperšlampamas sauskelnes.

10. Lankytojai nuo 14 iki 18 metų, nedalyvaujantys plaukimo pamokoje su treneriu, privalo turėti raštišką tėvų sutikimą.

11. Negalią turintys Lankytojai, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, Baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens kuris gali jį pilnai aptarnauti ir prižiūrėti vandenyje.

12. Atliekant techninę profilaktiką, apie tai įspėjus iš anksto, Baseinas gali būti laikinai uždarytas.

13. Lankytojai privalo palikti Baseino ir erdves likus 15 min. iki Baseino darbo pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo. Pro vartelius (turniketą) Lankytojai turi išeiti iki Baseino darbo pabaigos. Kilus klausimams ar neaiškumams Lankytojai turi kreiptis į Baseino personalą.

14. Lankytojai, padarę žalą Baseino turtui, kitiems Lankytojams ar darbuotojams, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.


II. NARYSTĖS ĮSIGIJIMO TVARKA, ĮKAINIAI

15. Narysčių kainos pateikiamos Baseino kasoje ir interneto svetainėje www.plaukimošeima.lt, narystes galima įsigyti Baseino kasoje ir svetainėje.

16. Už grubius Baseino Taisyklių pažeidimus administracija turi teisę panaikinti narystės galiojimą.

17. Kylant abejonių dėl Lankytojo amžiaus, administratorius (-ė) turi teisę paprašyti Lankytojo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą.


III. LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS

18. Perkant narystę į Baseiną, Lankytojas turi įsigyti asmeninę lustinę apyrankę, kuri priskiriama kiekvienam Lankytojui individualiai. Apyrankė yra asmeninė ir galioja tik priskirtam Lankytojui.

19. Lustinės apyrankės kaina – 6 Eur, Lankytojui praradus arba sugadinus lustinę apyrankę, reikia kreiptis į registratūros darbuotojus ir įsigyti naują. Registratūros darbuotojai sistemoje anuliuos senąją apyrankę ir aktyvuos naująją.

20. Lustines apyrankes gavę Lankytojai turi įeiti per įėjimo vartelius po vieną, priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių (turniketo). Praleistas laikas Baseine pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai Lankytojas įeina pro įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai Lankytojas išeina pro išėjimo vartelius priglausdamas apyrankę.

21. Su lustine apyranke Baseino patalpose, Lankytojas gali atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spintelę bei informaciniame terminale matyti narystės informaciją (spintelės Nr., narystės galiojimo informaciją, apyrankės savininko vardą, bei pavardę).

22. Už buvimo Baseine laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant kartinį apsilankymą ar narystę), už kiekvieną papildomą minutę skaičiuojamas mokestis pagal tuo metu galiojančius įkainius, jis sumokamas kasoje.

23. Jeigu Lankytojas negali sumokėti už papildomai praleistą laiką ar suteiktas paslaugas, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


IV. KITA BENDRA INFORMACIJA

24. Baseino darbo laikas skelbiamas www.plaukimoseima.lt svetainėje.

25. Baseinas švenčių metu gali dirbti sutrumpintu grafiku arba nedirbti, apie tai informuojant interneto svetainėje www.plaukimoseima.lt, registratūroje bei socialiniuose tinkluose.

26. Iš anksto viešai skelbiamų varžybų metu gali būti apribotas arba laikinai sustabdytas naudojimasis Baseino teikiamomis paslaugomis. Tokiais atvejais Lankytojai informuojami apie planuojamas varžybų dienas interneto svetainėje www.plaukimoseima.lt bei registratūroje. Šios dienos nėra kompensuojamos iš įsigytų narysčių. Tuo atveju, kai Baseinas neveikia dėl techninių ar planinių remonto darbų, Lankytojams kurie yra įsigiję narystes yra kompensuojamas dienų skaičius atitinkamas techninių ar planinių remonto darbų skaičiui.

27. Baseine, Lankytojai dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis. Vaizdo stebėjimas vykdomas laikantis visų LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų.

28. Baseino darbuotojai turi teisę fotografuoti, filmuoti bei platinti turinį savo internetiniame puslapyje, socialiniuose tinkluose, reklaminiuose bukletuose ar kitose reklamos sklaidos priemonėse. Asmenys nenorintys viešinti savo atvaizdo turi apie tai pranešti Baseino darbuotojams, tokiu atveju jie nebus fotografuojami ar filmuojami. Lankytojai įsigydami narystę patvirtina, kad sutinka būti filmuojami ir fotografuojami.

29. Baseino administracija neatsako už Lankytojų asmeninius daiktus, paliktus Baseino patalpose ar daiktų saugojimo spintelėse.

30. Lankytojų palikti ar Baseino personalo surasti daiktai, saugomi administracijoje 7 (septynias) kalendorines dienas.

31. Kai daiktų saugojimo spintelė yra užrakinama, prie užrakto pridėjus apyrankę, jo korpuse sublyksi mėlynos, o pilnai užsirakinus žalios spalvos indikatorius, bei užrakto rankenėlė sulenda į vidų. Kai spintelė atrakinama indikatorius sublyksi identiškai kaip užrakinat tik rankenėlė išlenda į išorę. Kai apyrankė pridedama ne prie savo spintelės indikatorius sublyksi raudona spalva. Pamiršus savo spintelės numerį, jį sužinoti galima apyrankę pridėjus prie info terminalo skaitytuvo esančio daiktų saugojimo patalpoje. Lankytojai privalo patikrinti, ar daiktų saugojimo spintelė patikimai užsirakino.

32. Kiekvienas Lankytojas turi teisę ir galimybę naudotis ne daugiau kaip viena daiktų saugojimo spintele.

33. Lankytojas, pažeidęs bet kurį šių Taisyklių punktą bei įspėjus Baseino darbuotojui, turi nedelsiant palikti Baseino patalpas.

34. Lankytojai, Baseine pajutę bet kokius sveikatos sutrikimus, nedelsiant privalo išlipti iš Baseino ir kreiptis į Baseino personalą.


V. BASEINO ERDVĖS TAISYKLĖS

35. Baseino Lankytojai privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje.

36. Baseine visiems Lankytojams privalomi plaukimo kepurėlė ir akinukai, mergaitėms maudymosi kostiumėliai (rekomenduojame bendrus), berniukams maudymosi glaudės (paplūdimio šortai netinka).

37. Plaukiant takelyje būtina laikytis dešinės pusės.

38. Prieš einant į Baseino erdvę ir išeinant iš jos, Lankytojams būtina nusiprausti po dušu.

39. Valgyti Baseino erdvėse yra draudžiama.


VI. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

40. Lankytojas turi teisę:

 • naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis;
 • reikalauti, kad Valdytojas ar jo draudimas atlygintų Lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Valdytojo kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

41. Lankytojas įsipareigoja:

 1. prieš pradėdamas naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Įsigijusiems mokymo plaukti pamokas pristatyti gydytojo pažymą. Neigiamos pasekmės, susijusios su šio reikalavimo nevykdymu, tenka pačiam Lankytojui;
 2. būdamas Baseine ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
 3. būdamas Baseine segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;
 4. vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi.


VII. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

42. Valdytojas turi teisę:

 1. į Baseiną neįleisti Lankytojų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų Lankytojų saugumui, Baseino higienos būklei ir/ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms;
 2. į Baseiną neįleisti Lankytojų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
 3. bet kuriuo metu pakeisti Baseino teikiamų paslaugų sąrašą ir/ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
 4. pašalinti iš Baseino Lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai Lankytojams negrąžinami;
 5. vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;


IX. REKOMENDACIJOS LANKYTOJAMS

43. Baseino administracija rekomenduoja Lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (pvz. lėtinius susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.). prieš įsigyjant kartinį apsilankymą ar narystę.

44. Lankytojams nerekomenduojama į Baseiną neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.

45. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems Lankytojams ir/ar Baseino inventoriui.


X. BENDROSIOS ELGESIO TAISYKLĖS

46. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra pakabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.

47. Baseino erdvėje draudžiama triukšmauti, bėgioti, liesti priešgaisrinės sistemos ar kitus įrenginius skirtus saugumo reikalavimams užtikinti.


XI. DRAUDIMAI

48. Baseine draudžiama:

 1. atsinešti su savimi stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų;
 2. atsinešti su savimi maisto produktų;
 3. gadinti Baseine esantį inventorių;
 4. garsiai šūkauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti, stumdytis;
 5. spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
 6. avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki lauko rūbų persirengimo rūbinės;
 7. atsinešti į dušus ir juose naudoti skutimosi ir depiliavimo priemones;
 8. Lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;
 9. šokinėti į vandenį nuo baseinų kraštų, be trenerio priežiūros ir leidimo;
 10. atsinešti pripučiamus čiužinius, ratus ir kitas priemones išskyrus antpečius ir liemenes;
 11. reguliuoti patalpose esančius prietaisus;
 12. skalbti atsineštus daiktus dušuose ir kt. patalpose;
 13. gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius ir kt. daiktus) persirengimo kambariuose. Gręžimui yra įrengta speciali džiovyklė, kurią rasite išeinant iš dušų zonos;
 14. džiovyklėje džiovinti rankšluosčius ar kitus daiktus, išskyrus maudymosi aprangą;


XII. ATSAKOMYBĖ

49. Lankytojas, padaręs žalą Baseine, jame esančiam turtui, Lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

50. Baseino administracijai ar darbuotojams įtarus, jog Lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant kviečiama policija.

51. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų, supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.

52. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius arba sugadinto inventoriaus įsigijimo vertę.

53. Lankytojas, patyręs turtinę ar neturtinę žalą Baseine, nedelsdamas turi pranešti apie tai Baseino administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu Lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjami.

54. Valdytojas nenagrinėja Lankytojo pretenzijų bei neatsako už Lankytojo Baseine patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei Lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.

55. Valdytojas neatsako už Lankytojų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir Lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti dėl chloruoto vandens.

56. Valdytojas už Lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių Lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.


XIII. PERSIRENGIMO PATALPŲ TAISYKLĖS

57. Baseino Lankytojai lauko drabužius, tvarkingai pasikabina, o avalynę pasideda į lentynėles patalpoje esančioje prie registratūros. Drabužiai ir avalynė yra stebimi vaizdo kamerų pagalba.

58. Už viršutinių rūbų kišenėse paliktus daiktus (telefoną, pinigus ir kt.) Valdytojas neatsako.

59. Persirengti maudymosi kostiumėlius/glaudės leidžiama tik tam skirtose kabinose, kurias rasite persirengimo zonoje.

Parsisiųskite visas baseino taisykles PDF formatu ( 170 KB)