UAB „Treniruočių pasaulis“

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS

Priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. UAB „Treniruočių pasaulis“, įmonės kodas 303283994 kontaktai nurodyti: www.plaukimoseima.lt, Toliau vaizdo duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Valdytojas“.
 2. plaukimoseima.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu www.plaukimoseima.lt
 3. Vartotojas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo.
 4. Paskyra – Vartotojo registravimosi plaukimoseima.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).
 5. Socialinės paskyros – tai plaukimoseima.lt paskyros Facebook, Instagram ar kt. socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Valdytoją ir jo teikiamas paslaugas.
 6. Paslaugos – visos plaukimoseima.lt vartotojui teikiamos paslaugos.
 7. Slaptažodis – Vartotojo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis plaukimoseima.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
 8. Užsakymas – Vartotojo pasirinktų Paslaugų ir sąlygų patvirtinimas Paskyroje.
 9. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 11. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis plaukimoseima.lt.
 12. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.
 13. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Vartotojams Paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. plaukimoseima.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis plaukimoseima.lt siūlomomis Paslaugomis.
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti plaukimoseima.lt Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 3. Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Užsakymo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.
 4. Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Valdytojo internetiniame puslapyje plaukimoseima.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
 5. Valdytojas renka vartotojo Asmens duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Valdytojo objektą, prisiregistravęs prie Valdytojo internetinio puslapio plaukimoseima.lt ar naudodamasis Valdytojo internetiniu puslapiu (neprisiregistravus).
 6. Vartotojas gali atlikti Užsakymo plaukimoseima.lt veiksmus prisiregistravęs prie plaukimoseima.lt. Neatlikęs registracijos (nepateikęs duomenų) Vartotojas negali užsakyti Paslaugų. Tokiu atveju duomenys nėra kaupiami. Vartotojas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
 7. Asmenys, norintys registruotis plaukimoseima.lt, privalo pateikti šiuos privalomus rekvizitus: (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Vartotojas pats suveda savo duomenis todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Vartotojui suteikiamas Vartotojo ID. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti ir (ar) pildyti Asmens duomenis Paskyroje.
 8. Vartotojas turi teisę kreiptis į plaukimoseima.lt elektroninio pašto adresu info@plaukimošeima.lt dėl Paskyros panaikinimo.
 9. Valdytojo internetiniame puslapyje plaukimoseima.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Valdytojo partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Vartotojai patenka, rinkdamiesi nuorodos internetiniame puslapyje plaukimoseima.lt, turi savo privatumo politikas ir Valdytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Vartotojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 1. Vartotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas plaukimoseima.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai plaukimoseima.lt suteikia Vartotojui teisę registruojantis plaukimoseima.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas plaukimoseima.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
 2. Jeigu Vartotojas po Paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad šių Privatumo taisyklių 3 dalies 1 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Vartotojas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios plaukimoseima.lt ir Paskyros lange turi nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienų prenumerata“. Be kita ko, visais atvejais Vartotojas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@plaukimoseima.lt.
 3. Valdytojas patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Vartotojams elektroninėje parduotuvėje plaukimoseima.lt teikiamas Paslaugas. Valdytojas taip pat patvirtina, jog
  Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Vartotojas suteiks ir nepanaikins.
 4. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – iki tol, kol Vartotojas neatšaukia savo sutikimo.
 5. Asmens duomenys, susiję su elektroniniais užsakymais, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės svetainės sistemos arba Asmens paskutinio Užsakymo svetainėje dienos.
 6. Asmenų, pateikusių svetainėje nurodytos formos užklausą specialioje anketoje duomenys saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį, o pasibaigus sutarties galiojimui 6 mėn., nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).
 7. Valdytojas įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  – Jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  – Valdytojo partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytomis Paslaugomis tinkamu įvykdymu išskyrus atvejus kai yra vykdomos akcijos kartu su partneriais;
  – Valdytojos taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Valdytojo vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Valdytojas yra pasirašęs atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;
  – Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Valdytojas gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
 8. Nepaisant to, kad Valdytojas deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Valdytojas negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Valdytojas taiko itin griežtas Vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
 9. Valdytojas naudoja Vartotojo Asmenų duomenis, tam, kad:
  – Užtikrintų, jog internetinės svetainės plaukimoseima.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu;
  – Suteiktų Vartotojams informaciją, Paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;
  – Vartotojai būtų informuoti apie Valdytojo teikiamų Paslaugų pakeitimus.
 10. Valdytojas tai pat naudoja Vartotojų, įsigijusių Paslaugas, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Valdytojo klientų pasitenkinimą Valdytojo veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant Valdytojo veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslus siunčiamus el. pranešimus ir (ar) skambučius yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu Vartotojas nenori gauti tokių el. pranešimų ir (ar)
  skambučių, jis gali informuoti Valdytoją apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu info@plaukimoseima.lt.
 11. Valdytojo internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Vartotojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Vartotojo apsilankymo Valdytojo internetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Vartotojas aplanko būdamas Valdytojo internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Vartotojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Valdytojo internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Valdytojo internetiniam puslapiui administruoti. Vartotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Valdytojo teikiamomis Paslaugomis, tapęs registruotu Valdytojo internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Valdytojo internetiniame puslapyje.

VARTOTOJO TEISĖS

 1. Vartotojas turi šias pagrindines teises plaukimoseima.lt svetainėje:
  – Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
  – Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  – Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Valdytojas
  – Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys.
 2. Jeigu Vartotojas yra registruotas Valdytojo internetinio puslapio plaukimoseima.lt Vartotojas, peržiūrėti ir redaguoti Valdytojo internetiniame puslapyje pateiktą asmeninę informaciją ir susisiekimo su Vartotoju kontaktinius duomenis, gali apsilankęs atitinkamuose Valdytojo internetinio puslapio plaukimoseima.lt skyriuose.
 3. Vartotojas, be kita ko, turi teisę atsisakyti pateikti Asmens duomenis ir nesutikti su Privatumo politika. Tokiu atveju Vartotojas neturės galimybės įsigyti plaukimoseima.lt Paslaugų elektroninėje svetainėje, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Vartotojo pageidaujamas Paslaugas.
 4. Paslaugų priėmimo-perdavimo momentu Valdytojo darbuotojai gali Vartotojo paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos.
 5. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 4 dalies 8 punkte numatytus reikalavimus, Vartotojo Asmens duomenys gali būti saugomi Valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, jeigu Vartotojo pateiktais duomenimis buvo: (i) Pasinaudota vykdant neteisėtą veiką; (ii) Buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas; (iii) Valdytojas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju, ar Valdytojas yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo padarytus Taisyklių pažeidimus. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
 6. Valdytojas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys plaukimoseima.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto Asmens duomenų pakeitimo; (ii) Atskleidimo; (iii) Sunaikinimo; (iv) Asmens tapatybės vagystės; (v) Sukčiavimo.
 7. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Vartotojų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų Valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi plaukimoseima.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.
 8. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie plaukimoseima.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Valdytoją.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu plaukimoseima.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant plaukimoseima.lt, ir sudarant techninę galimybę Vartotojams pirmą kartą jungiantis prie plaukimoseima.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.
 2. Valdytojas neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Valdytojo internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
 3. Valdytojas neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Valdytojo internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Valdytojo internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Valdytojo internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai.
 4. Užsiregistravęs Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Valdytojo internetiniame puslapyje teikiamomis Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Valdytojo internetinio puslapio naudodamasis Vartotojo prisijungimo duomenimis, Valdytojas šį asmenį laiko Vartotoju.
 5. Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@plaukimoseima.lt .

SLAPUKŲ POLITIKA

UAB „Treniruočių pasaulis“, įmonės kodas 303283994 kontaktai nurodyti: www.plaukimoseima.lt, (toliau Valdytojas) savo interneto svetainėje plaukimoseima.lt naudoja slapukus.
Slapukai – tai nedideli informacijos failai, kuriuos jūsų naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono ar planšetės) naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis svetainės galimybėmis. Taip pat slapukai leidžia stebėti lankymosi svetainėje dažnumą ir rinkti bendrą statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. plaukimoseima.lt svetainėje naudojami šių tipų slapukai:
• Absoliučiai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas klientui lankantis interneto svetainėje, o Valdytojui užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.
• Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.
• Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę, kad Valdytojas galėtų pritaikyti pateikiamą turinį Klientų poreikiams, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.
Slapukai neleidžia stebėti visko, ką daro svetainės lankytojas, jie neišsaugo vartotojų naudojamų slaptažodžių.