Informacija klientams

Paslaugų teikimo sutarties bendrosios sąlygos

1. SĄVOKOS

1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

— Sutartis – ši sutartis tarp Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo, kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos, su Sutartis visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais;

— Paslaugos – mokymas plaukti (plaukimo, šuolio į vandenį, nėrimo įgūdžių lavinimas) ir visų būtinų šioms paslaugoms Paslaugos teikti sąlygų sudarymas, organizuojamas ir vykdomas pagal neformaliojo švietimo plaukimo programą;

— Paslaugų teikėjas – UAB „Treniruočių pasaulis“, įm. kodas: 303283994, registracijos adresas: Vilniaus g. 12, Baltoji Vokė, Paslaugų teikėjas 17234 Šalčininkų raj.;

— Paslaugų gavėjas – Specialiosiose sąlygose nurodytas paslaugų gavėjas (tėvas, globėjas) ir ugdytinis, kurio interesams Paslaugų gavėjas atstovauja tėvas/globėjas.

— Bendrosios sąlygos – neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis, kurioje nustatomos bendros visiems Paslaugų gavėjams Bendrosios sąlygos taikomos Paslaugų teikimo sąlygos;

— Specialiosios sąlygos – neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis, kurioje nustatomos konkrečios Paslaugų gavėjui taikomos Specialiosios sąlygos Paslaugų teikimo sąlygos;

— Paslaugų kaina – ją sudaro už atitinkamą mėnesį Paslaugų gavėjo mokėtina suma, apskaičiuojama Specialiosiose Paslaugų kaina sąlygose nurodytą užsiėmimo kainą padauginus iš tą mėnesį lankytinų užsiėmimų skaičiaus (užsiėmimų skaičius gali kisti priklausomai nuo atitinkamą mėnesį būsimų užsiėmimų skaičiaus).

— Šalys– Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Paslaugų gavėjui Paslaugas, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

2.2. Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu bei kitais teisės aktais, numatančiais neformaliojo švietimo programų teikimą vaikams. Tokio švietimo paskirtis – tenkinti vaikų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius.

2.3. Ugdytiniai gali lankyti užsiėmimus tik pasirašius šią Sutartį vienam iš tėvų ar už jį visiškai atsakingam suaugusiam asmeniui. Už ugdytinius pasirašo ir atsako vienas iš jų tėvų (globėjų), tuo patvirtindamas, kad ugdytinio asmens sveikatos būklė tinkama lankyti užsiėmimus. Ugdytinio vienas iš tėvų (globėjų) pasirašydamas patvirtina, kad pilnai susipažino su Sutartimi, jos nuostatas suprato, išaiškino ugdytiniui, kuris patvirtina, kad jų laikysis.

2.4. Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių atostogų metu Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia įprastine tvarka.

3. PASLAUGŲ KAINOS MOKĖJIMO TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Už teikiamas Paslaugas Paslaugų gavėjas atsiskaito su Paslaugų teikėju tokia tvarka:

3.1.1. Paslaugų kainos pirmąją įmoką už einamąjį mėnesį Paslaugų gavėjas sumoka bankiniu pavedimu Sutarties sudarymo metu per Paslaugų teikėjo internetinę svetainę. Pasirinkus mokėjimą už 3 mėnesius mokėtina suma yra už visą laikotarpį;

3.1.2. Paslaugų kainą už sekančius mėnesius Paslaugų gavėjas sumoka bankiniu pavedimu į priekį, t. y. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos Paslaugų gavėjas sumoka įmoką už sekantį mėnesį. Jeigu einamojo mėnesio 15 (penkiolikta) kalendorinė diena yra nedarbo ar švenčių diena, tai įmoka sumokama pirmąją po šios dienos einančią darbo dieną.

3.2. Tuo atveju, jeigu Paslaugų gavėjas neatlieka apmokėjimo už sekančio mėnesio Paslaugas pagal Sutarties 3.1.2. punktą, Paslaugų teikėjas turi teisę išbraukti ugdytinį iš grupės sąrašo ir vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai įspėjęs Paslaugų gavėją prieš 7 (septynias) kalendorines dienas. Nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo fakto, Paslaugų gavėjui yra suteikiamos visos Paslaugos tą einamąjį mėnesį, už kurį jis apmokėjo.

3.3. Pagal šią Sutartį Paslaugų gavėjo atliktas mokėjimas bus laikomas tinkamai atliktu nuo to momento, kai atitinkama suma bus įskaityta Paslaugų teikėjo banko sąskaitoje.

4. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

4.1.1. Paslaugas teikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, kitais teisės aktų reikalavimais;

4.1.2. užtikrinti ugdytiniui saugią ir sveiką ugdymo aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;

4.1.3. užtikrinti, kad Paslaugų gavėją ugdys Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkantys neformaliojo švietimo mokytojai – kvalifikuoti specialistai ir jų padėjėjai;

4.1.4. organizuoti užsiėmimus vadovaujantis aktyvumo ir sąmoningumo principais;

4.1.5. padėti Paslaugų gavėjui plėtoti įvairius jo savišvietos interesus, formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, lavinti gebėjimą jais vadovautis, diegti darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, iniciatyvumo ir reiklumo sau principus;

4.1.6. Paslaugų gavėjui patyrus traumą ar bet kokį kitą sveikatos sutrikimą, užtikrinti pirmosios pagalbos suteikimą ir, esant poreikiui, iškviesti specialistus, arba nukreipti Paslaugų gavėją į medicinos įstaigą;

4.1.7. laikytis konfidencialumo, neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims jokios informacijos, su kuria buvo supažindintas šios Sutarties pagrindu.

4.2. Paslaugų teikėjas turi šias teises:

4.2.1. Paslaugas teikti pagal Paslaugų teikėjo nuožiūra pasirinktą mokymo programą, metodikas, Paslaugų organizavimo būdus ir / ar priemones;

4.2.2. reikalauti, kad Paslaugų gavėjas sąžiningai ir laiku vykdytų šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

4.2.3. sustabdyti Paslaugų teikimą šios Sutarties 5.6. punkte nustatytais atvejais.

4.3. Paslaugų gavėjas (ir ugdytinis) įsipareigoja:

4.3.1. pateikti Paslaugų teikėjui teisingą informaciją ir dokumentus;

4.3.2. bendradarbiauti su Paslaugų teikėjo administracija sprendžiant pagal Sutartį teikiamų Paslaugų klausimus;

4.3.3. atsakingai ir rūpestingai naudotis teikiama paslauga, turtu ir įranga, imtis visų įmanomų priemonių, kad nepadarytų žalos sau, Paslaugų teikėjo darbuotojų, kitų asmenų sveikatai ir turtui;

4.3.4. laikytis lankomo baseino vidaus tvarkos taisyklių, pagarbiai elgtis su kitais bendruomenės nariais;

4.3.5. prieš pradedant lankyti užsiėmimus, pateikti teisės aktų nustatytos formos galiojančią medicininę pažymą iš sveikatos priežiūros įstaigos, patvirtinančią, kad ugdytinis yra sveikas ir jam yra leidžiama lankyti užsiėmimus. Paslaugų gavėjas privalo elgtis atsakingai ir vadovautis gydytojo rekomendacijomis bei nurodymais;

4.3.6. sudarydamas Sutartį pateikti pilną ir išsamią informaciją apie ugdytinio sveikatos sutrikimus, sveikatos būklės ypatumus ir / ar kitas svarbias aplinkybes, į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugų teikėjo darbuotojai vykdydami Sutartį ar kurie gali turėti reikšmės tinkamam Paslaugų teikimui pagal šią Sutartį;

4.3.7. laiku mokėti Specialiosiose sąlygose nurodytą Paslaugų kainą už sekančius mėnesius;

4.3.8. tuo atveju, jeigu ugdytinis suserga ir dėl ligos praleidžia užsiėmimą(-us), jo tėvas (globėjas) apie tai turi informuoti Paslaugų teikėją elektroniniu paštu info@plaukimoseima.lt tą pačią dieną;

4.3.9. pranešti apie šioje Sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo. Paslaugų gavėjas, sudarydamas Sutartį, privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą, kuriuo jam Paslaugų teikėjas savo nuožiūra teiktų informaciją apie Paslaugas, jų pasikeitimus ir kitą Paslaugų teikėjo manymu svarbią informaciją.

4.4. Paslaugų gavėjas turi šias teises:

4.4.1. reikalauti iš Paslaugų teikėjo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo;

4.4.2. reikalauti, kad Paslaugų teikėjas sąžiningai vykdytų šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

4.4.3. gauti iš Paslaugų teikėjo informaciją apie ugdytinio užsiėmimų procesų rezultatus ir elgesį.

4.5. Šalys sutaria, kad ugdytinio ligos atveju, nuo pirmos ligos dienos iki ligos pabaigos už praleistus užsiėmimus Paslaugų teikėjas suteikia galimybę Paslaugų gavėjui atvykti į papildomus užsiėmimus Paslaugų teikėjo pasiūlytu laiku. Galimybę pasinaudoti šia teise Paslaugų gavėjas turi iki Sutarties galiojimo pabaigos (nutraukimo). Tuo atveju, jeigu Paslaugų gavėjas numatyta tvarka ir terminais neįgyvendina savo teisės į papildomus užsiėmimus, laikoma, kad jis jos atsisakė ir Paslaugų teikėjas savo įsipareigojimus pagal Sutartį įvykdė tinkamai. Nustatytos formos medicininės pažymos iš sveikatos priežiūros įstaigos nepateikimas Sutarties 4.3.8. punkto nustatyta tvarka ar jos pateikimas pavėluotai, atleidžia Paslaugų teikėją nuo pareigos suteikti Paslaugų gavėjui papildomus užsiėmimus.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo pirmosios įmokos sumokėjimo momento.

5.2. Sutartis galioja iki Specialiosiose sąlygose nurodytos datos arba Sutarties nutraukimo dienos, išskyrus šalių įsipareigojimus, kurie lieka galioti ir pasibaigus Paslaugų teikimo laikotarpiui.

5.3. Paslaugų gavėjas turi teisę vienašališkai prieš terminą nutraukti Sutartį, įspėjus Paslaugų teikėją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, jeigu:

5.3.1. Paslaugų gavėjas atsisako Paslaugų. Tokiu atveju, Paslaugų gavėjui Paslaugos teikiamos iki Sutarties nutraukimo dienos, o Paslaugų gavėjo sumokėtos įmokos už Paslaugas nėra grąžinamos ir laikomos Paslaugų teikėjo patirtais nuostoliais, kuriuos Paslaugų teikėjas patyrė siekiant įvykdyti šią Sutartį;

5.3.2. jei Paslaugų teikėjas ne dėl Paslaugų gavėjo kaltės neteikia Paslaugų gavėjui Paslaugų ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iš eilės. Šiame punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjas grąžina Paslaugų gavėjo sumokėtą Paslaugų kainą už nesuteiktas Paslaugas;

5.3.3. Sutarties 5.9. punkte numatytu atveju.

5.4. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai prieš terminą nutraukti Sutartį esant svarbioms priežastims ir įspėjus Paslaugų gavėją prieš 7 (septynias) kalendorines darbo dienas. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas grąžina Paslaugų gavėjo sumokėtą Paslaugų kainą už nesuteiktas Paslaugas. Svarbiomis priežastimis yra laikomi tokie atvejai (įskaitant, bet neapsiribojant):

5.4.1. jeigu Paslaugų gavėjo pasirinkta grupė, nurodyta Specialiosiose sąlygose, netenka dviejų ar daugiau narių ir dėl objektyvių aplinkybių nėra galimybės užtikrinti ugdytinio perkėlimo į kitą grupę arba užsitęsus jos paieškai ilgiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms;

5.4.2. jeigu tęsiant užsiėmimus iškiltų rizika Paslaugų gavėjo ar kitų asmenų sveikatai;

5.5. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai prieš terminą nutraukti Sutartį įspėjus Paslaugų gavėją prieš 7 (septynias) kalendorines dienas, jeigu Paslaugų gavėjas padaro esminį šios Sutarties pažeidimą. Esminiu Sutarties pažeidimu yra laikomi tokie atvejai (įskaitant, bet neapsiribojant):

5.5.1. Paslaugų gavėjui nevykdant pagrįstų ir teisėtų Paslaugų teikėjo nurodymų, kurių nevykdymas kelia (ar gali sukelti) pavojų Paslaugų gavėjo ar kitų asmenų, įskaitant Paslaugų teikėjo darbuotojus, sveikatai, gyvybei ir / ar gali sąlygoti Paslaugų teikėjo ar kitų asmenų turto sugadinimą ar sužalojimą;

5.5.2. Sutarties 3.2. punkte nurodytu atveju.

5.6. Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio perspėjimo, laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą (arba jų dalį) Paslaugų gavėją apie tai informuojant raštu:

5.6.1. esant Sutarties 5.4. punkte nurodytoms aplinkybėms, kai Paslaugų teikėjas nepasinaudoja teise nutraukti Sutartį;

5.6.2. jei Paslaugų teikėjas, dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, negali suteikti Paslaugų (įskaitant atvejus, kai įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės ir pan.);

5.6.3. jei Paslaugų gavėjas nesilaiko kitų šios Sutarties nuostatų.

5.7. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių tarpusavio susitarimu.

5.8. Sutarties pasibaigimas neatleidžia Paslaugų gavėjo nuo pareigos atsiskaityti su Paslaugų teikėju už suteiktas Paslaugas iki Sutarties pasibaigimo dienos bei atlyginti kitas Paslaugų teikėjo išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, turėjo iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą ar Paslaugų atsisakymą gavimo iš Paslaugų gavėjo dienos arba Sutarties nutraukimo dėl Paslaugų gavėjo kaltės dienos.

5.9. Paslaugų teikėjas turi teisę savo iniciatyva keisti Sutarties kainą, užsiėmimų laiką/grafiką ar grupę, esant svarbioms aplinkybėms ir įspėjus Paslaugų gavėją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Paslaugų gavėjui nesutikus su pasikeitusiomis sąlygomis, jis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdamas Paslaugų teikėją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki pasikeitusių Sutarties sąlygų įsigaliojimo dienos. Tokiu atveju Paslaugų gavėjui yra suteikiamos jo apmokėtos Paslaugos.

5.10. Sutarties nutraukimo atveju ar Paslaugų pagal šią Sutartį sustabdymo atveju dėl Paslaugų gavėjo kaltės, Paslaugų gavėjo sumokėti mokesčiai už Paslaugas nėra grąžinami, t. y. minėtais atvejais Paslaugų teikėjui nekyla prievolė grąžinti Paslaugų gavėjui jo sumokėtas sumas už visas nesuteiktas Paslaugas (neįvykdytus užsiėmimus).

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šios Sutarties Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius nuostolius.

6.2. Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir (arba) Paslaugų gavėjui tuo padarytą žalą, jei tai įvyko ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, taip pat už trečiųjų asmenų veiksmus ar apribojimus, taikomus Paslaugų gavėjui, įskaitant, bet neapsiribojant tokius atvejus:

6.2.1. Sutarties 4.3. punkte nustatytų įsipareigojimų nesilaikymą;

6.2.2. Paslaugų gavėjas nevykdė ar netinkamai vykdė galiojančių teisės aktų reikalavimų, baseino vidaus tvarkos taisyklių ir /arba kitų vidaus teisės aktų nurodymų, o taip pat teisėtų bei pagrįstų Paslaugų teikėjo nurodymų, prašymų ir/ar rekomendacijų;

6.2.3. Paslaugų teikėjas jokiu būdu ir jokia forma neatsako už tai, kad Paslaugų gavėjui perteikta ne visa mokymo programa, jeigu Paslaugų gavėjas lanko ne visus pagal programą priklausiančius užsiėmimus ir / ar nevykdo ar netinkamai vykdo programą sudarančius užsiėmimus / pratimus, Paslaugų teikėjo pagrįstus nurodymus ar rekomendacijas;

6.2.4. jeigu Paslaugų gavėjas pateikia netikslią, neišsamią informaciją ar laiku nepateikia informacijos apie sveikatos sutrikimus, jam tenka visa su tokios informacijos nepateikimu, susijusi atsakomybė.

6.3. Jei dėl Paslaugų gavėjo kaltės buvo sustabdytas Paslaugų teikimas, Paslaugų gavėjui negrąžinamas sumokėtas mokestis už Paslaugas, kurios dėl Paslaugų gavėjo kaltės jam nebuvo suteiktos.

6.4. Neįvykus užsiėmimui(-ams), jei jis (jie) neįvyko ne dėl Paslaugų gavėjo kaltės ar ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti šio užsiėmimo įvykimą kitu laiku, apie jo(-ų) laiką ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas įspėjus Paslaugų gavėją.

6.5. Tuo atveju, jei Paslaugų gavėjas vengia laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas šioje Sutartyje numatytais terminais, Paslaugų teikėjas, siekiant išieškoti skolą, turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo ir administravimo paslaugas teikiančias įstaigas, tokiu atveju perleidžiant reikalavimo teisę trečiajam asmeniui. Papildomos Paslaugų teikėjo išlaidos, susijusios su įsiskolinimų išieškojimu, yra dengiamos Paslaugų gavėjo sąskaita.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos ir jų atitinkamai įgalioti asmenys turi teisę sudaryti šią Sutartį.

7.2. Paslaugų gavėjas, gavęs Paslaugų teikėjo sutikimą, turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš šios Sutarties, trečiajam asmeniui.

7.3. Šalys patvirtina, kad jų pateikti duomenys yra teisingi. Šalių susitarimu, Šalys gali apsikeisti informacija šioje Sutartyje nurodytais elektroninio pašto adresais, o toks informacijos pateikimas bus laikomas tinkamu ir prilyginamas rašytiniams dokumentams.

7.4. Šalys susitaria, jog šios Sutarties sudarymo metu Paslaugų gavėjo atlikti veiksmai (duomenų užpildymas ir patvirtinimas atliekant sumokant Paslaugų kainą) yra laikomi Paslaugų gavėjo parašu, turinčiu Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme įtvirtintą teisinę galią. Dėl to užpildyti duomenys ir jos pagrindu sudaryta ši Sutartis yra prilyginama rašytinės formos dokumentui, kuris sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Šalių parašu kiekviename jo lape.

7.5. Bet kokia Paslaugų teikėjo informacija, pranešimai, dokumentai, įteikimai Paslaugų gavėjui pagal šią Sutartį yra laikomi gautais, jei jie yra išsiųsti Specialiosiose sąlygose Paslaugų gavėjo rekvizituose nurodytu elektroniniu paštu, praėjus 1 (vienai) dienai nuo jų išsiuntimo. Siekdamos aiškumo, Šalys taip pat aiškiai patvirtina, kad Paslaugų gavėjas bus laikomas tinkamai informuotu apie Paslaugų teikėjo pranešimus pagal šią Sutartį, jeigu atitinkama informacija bus suteikta Paslaugų gavėjui telefonu, kurio kontaktinis numeris nurodytas Specialiosiose sąlygose.

7.6. Šiai Sutarčiai yra taikomi ir ji turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi tarp šalių kilę nesutarimai ir ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami derybomis. Nepavykus jų išspręsti derybų būdu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Paslaugų gavėjo gyvenamosios vietos adresą (sutartinis teismingumas).

7.7. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik dvišaliu raštišku susitarimu. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Kurios nors Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

7.8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galia, po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

UAB „Treniruočių pasaulis“, juridinio asmens kodas: 303283994, buveinės adresas: Vilniaus g. 12, Baltoji Vokė, 17234 Šalčininkų raj., el. p. El. paštas info@plaukimoseima.lt, Tel. +370 649 33377 (toliau – Bendrovė), įgyvendindami su asmens duomenų tvarkymu susijusius reikalavimus, nustatytus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 13 straipsnyje, informuojame apie asmens duomenų tvarkymą.

1. Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

paslaugų teikimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais;

atsiskaitymo ir kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių laikymosi tikslais;

tiesioginės rinkodaros tikslais.

2. Bendrovė asmens duomenis tvarko esant vienam iš teisėto tvarkymo pagrindų:

siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), t. y. kai sudaroma sutartis su paslaugų gavėju;

siekiant įvykdyti Bendrovei taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas bei BDAR 9 straipsnio 2 dalies b punktas), pvz. išrašant ar saugant sąskaitas ir kitus apskaitos dokumentus, atsakant į prašymus/pretenzijas, taip pat tvarkant specialiųjų kategorijų ugdytinio asmens duomenis (sveikatos duomenis) ir kt.;

tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymui reikalingas Jūsų sutikimas (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslais), asmens duomenys yra tvarkomi pagal duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį duotą sutikimą, tačiau sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą parašius el. paštu info@plaukimoseima.lt.

Informuojame, kad asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas sutarties sudarymui ir (ar) įvykdymui, nepateikimas lemia negalėjimą suteikti paslaugas.

3. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami plaukimo treneriams ar kitiems Bendrovės Asmens duomenų gavėjai. darbuotojams (paslaugų suteikimo tikslais), teismams, skolų išieškojimo įmonėms, antstoliams, konsultacijas teikiančioms įmonėms, auditoriams, Bendrovės duomenų tvarkytojams (pvz., įmonėms, teikiančioms serverių nuomos, duomenų saugojimo, svetainės administravimo, IT ūkio priežiūros ir (ar) susijusias paslaugas) ir kt. Duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarko tik pagal Bendrovės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus. Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai.

4. Asmens duomenų saugojimo terminas. Asmens duomenys saugomi:

sudaryta Paslaugų teikimo sutartis (nuo jos pasibaigimo) ir apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai, avanso apyskaitos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir kita) saugomi 10 metų (vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta 2011-03-09 Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100);

sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros – 5 (penkis) metus nuo jo davimo dienos arba iki sutikimo atšaukimo dienos;

kai asmens duomenų saugojimo terminas nenustatytas teisės aktuose – duomenys saugomi 3 (tris) metus nuo paslaugų suteikimo dienos.

5. Jūs turite šias teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu:

teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;

teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;

teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

teisę į duomenų perkeliamumą;

teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu);

teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu), jeigu toks sutikimas buvo duotas.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos www.ada.lt), jeigu mano, kad Bendrovė netinkamai tvarko asmens duomenis.

Jūsų teisės įgyvendinamos pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į biurą) arba asmens tapatybę patvirtinus elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai Jus identifikuoti (jeigu prašymas pateikiamas el. būdu). Visi pranešimai pateikiami Bendrovei el. paštu info@plaukimoseima.lt arba adresu Vilniaus g. 12, Baltoji Vokė, 17234 Šalčininkų raj.

Ši Informacija apie asmens duomenų tvarkymą yra neatsiejama sudarytos Paslaugų teikimo sutarties dalis.